REGULAMIN SEkcji team Karaś

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia
NIP: 5783125475
REGON: 367513488
Numer KRS: 0000674820
Numer konta: 97116022020000000329311439

team karaś

REGULAMIN 2022/23

 

 


 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH

 

1. Organizatorem zajęć pływackich w formie grupowej jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000674820, NIP: 5783125475, REGON: 367513488, Numer konta: 97116022020000000329311439 zwane dalej „Organizatorem Treningów Grupowych”.

 

Trening grupowy:

  • Trening ukierunkowany jest pod osoby startujące w zawodach triathlonowych i w pływaniu na wodach otwartych.

  • Roczny plan treningowy jest tak skonstruowany, aby szczyt formy zbudować na okres wakacyjny. 

  • Grupa liczy maksymalnie 12 osób na jednego Trenera

 

2.Organizatorem Treningów Technicznych jest Akademia Pływania Sebastian Karaś z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki, NIP: 5782879350, REGON: 146056527,Numer konta: 93116022020000000536680342  zwana dalej „Organizatorem Treningów Technicznych”.

 

Trening Techniczny:

Trening odbywa się w małej – 3-osobowej grupie, do której osoba zostaje przydzielone na podstawie umiejętności. Wszystkim uczestnikom zajęć zapewniamy w ten sposób indywidualne podejście. W treningu wykorzystujemy autorską metodę nauczania i doskonalenia pływania – „ekonomicznym kraulem”. Metodę tę opracował sam Sebastian Karaś na podstawie swojej kilkuletniej obserwacji zawodników, dla których szukał sposobu na ekonomiczne przemieszczanie się w wodzie, bez utraty wysokiej prędkości pływania, i z zachowaniem jak największej ilości energii.

 

 

3. Treningi grupowe i techniczne organizowane są na pływalni Ośrodka Inflancka (adres: ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa) oraz w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (adres: ul. Księcia Trojdena 2C, 02-109 Warszawa).

 

4. Treningi odbywają się sześć razy w tygodniu, według harmonogramu dla poszczególnych grup. Prowadzone są w jednostkach 60-cio minutowych.

 

 

 

5. Zapisów na treningi pływackie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na platformie internetowej Activenow dostępnej pod następującym adresem: https://akademiaplywania-sk.pl/formularz-zapisow-team-karas/ jak również zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści.

 

6. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach pływackich organizowanych przez Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych(zwana dalej „Uczestnikiem”) – poprzez akceptację niniejszego Regulaminu na stronie internetowej dedykowanej do zapisów na zajęcia – oświadcza, że skonsultowała się z lekarzem i jest zdrowa, nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni, odbywania treningów oraz przebywania w wodzie. Uczestnik oświadczaja również, że bierze udział w zajęciach pływackich na własną odpowiedzialność, będąc świadom swojego stanu zdrowia oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

 

7. W przypadku dobrowolnego przekazania przez Uczestnika z jego własnej woli ewentualnych zaleceń medycznych (w tym badań) prowadzącemu zajęcia pływackie trenerowi, dane te będą przetwarzane przez Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej pod niniejszym Regulaminem.

 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pływackich jest terminowe dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem, który jest dostępny pod następującym adresem:

https://akademiaplywania-sk.pl/trening-sportowy-2/

 

9. Opłata za treningi grupowe wnoszona jest z góry, za jeden miesiąc, przelewem na następujący rachunek bankowy Stowarzyszenia Pływackiego Sebastiana Karasia: 97 1160 2202 0000 0003 2931 1439. Opłatę za kolejny miesiąc należy uiścić najpóźniej do 5. dnia kalendarzowego danego miesiąca, za który dokonywana jest wpłata. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika, który zapisuje się na zajęcia pływackie.

 

10. Opłata za treningi  techniczne wnoszona jest z góry, za jeden miesiąc, przelewem na następujący rachunek bankowy Akademii Pływania Sebastian Karaś: 93116022020000000536680342. Opłatę za kolejny miesiąc należy uiścić najpóźniej do 5. dnia kalendarzowego danego miesiąca, za który dokonywana jest wpłata. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika, który zapisuje się na zajęcia pływackie.

 

11. W przypadku braku zapłaty w terminie, po jego upływie Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych zastrzega sobie prawo skreślenia zalegającego Uczestnika z listy Uczestników, jak również wpisania nowego Uczestnika na tak powstałe wolne miejsce na liście.

 

12. Uczestnik może odrobić maksymalnie 3 zajęcia w danym okresie rozliczeniowym w ramach wolnych miejsc na zajęciach, zgodnie z ustaleniami z Organizatorem treningów grupowych i Organizatorem treningów technicznych, zwłaszcza w zakresie grupy oraz daty i godziny zajęć. Odwołane zajęcia Uczestnik może odrobić w terminie 30 dni kalendarzowych od nieobecności w terminie ustalonym w porozumieniu z Organizatorem.

 

13. Prawo do odrobienia zajęć przysługuje tylko tym Uczestnikom, którzy dokonali uprzedniego zgłoszenia nieobecności nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. W przypadku niezgłoszenia nieobecności z zachowaniem zasad określonych Regulaminem, zajęcia pływackie przepadają, bez możliwości ich odrobienia, jak również bez obowiązku Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych do zwrotu uiszczonej za nie opłaty.

 

14. Uczestnik powinien odwołać zajęcia pływackie poprzez platformę internetową Activenow dostępną pod następującym adresem: https://activenow.io.

 

15. Istnieje możliwość odwołania zajęć na dłuższy czas (minimum trzy zajęcia z rzędu) w sytuacjach szczególnych, np. z powodu planowanego wyjazdu, czy kontuzji. Informację tę należy zgłosić do Organizatora przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w danym miesiącu poprzez e-mail na następujący adres: Kontakt@karas-swimmingteam.pl. W takiej sytuacji opłata za dany okres rozliczeniowy będzie pomniejszona o koszt nieodbytych zajęć pływackich.

 

16. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a. posiadanie dostępu do sieci Internet; b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji; c. posiadanie aktywnego konta e-mail. 3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań. 4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: a. naruszających dobre imię osób trzecich; b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich; d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

17. Niewykorzystane zajęcia pływackie w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.

 

18. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych nie dokonuje zwrotów wpłat za niewykorzystane zajęcia Uczestnika z powodu jego nieobecności w danym okresie rozliczeniowym.

 

19. Uczestnik ma możliwość zarezerwowania miejsca na liście Uczestników i tym samym rozpoczęcia treningów w późniejszym terminie ustalonym z Organizatorem Treningów Grupowych. Opłata rezerwacyjna wynosi 100 zł miesięcznie i powinna być uiszczona do 5. dnia kalendarzowego danego miesiąca, przelewem na następujący rachunek bankowy Organizatora: 97116022020000000329311439. Tytuł przelewu powinien zawierać sformułowanie „opłata rezerwacyjna” oraz imię i nazwisko Uczestnika, dla którego dokonywana jest rezerwacja.

 

20.Informację o rezygnacji z zajęć należy przesłać w formie mailowej na adres: Kontakt@karas-swimmingteam.pl, nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego. W przypadku późniejszej informacji, osoba zobowiązana jest do uregulowania opłaty za zajęcia, które już się odbyły.

 

21. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Reklamacje należy składać w formie mailowej na adres: Kontakt@karas-swimmingteam.pl 

Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych przekaże w formie mailowej. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

22. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu treningu w przypadku, gdy realizacja zajęć w ustalonych lokalizacjach nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora. W sytuacji bezwzględnego odwołania zajęć Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych zobowiązuje się do zwrotu płatności. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych jednocześnie zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania uczestników o zaistniałych zmianach.

 

23. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią jest pisemna zgoda jego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

24. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach pływackich w grupach, w których zadeklarowali swój udział oraz do których zostali przypisani przez Organizatora treningów grupowych i Organizator atreningów technicznych w trakcie zapisu na zajęcia pływackie. Zmiana grupy może ewentualnie nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych, co może być uzależnione od wolnych miejsc w innych grupach, poziomu umiejętności pływackich i innych predyspozycji Uczestnika.

 

25. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych zastrzega, że prowadzi zajęcia pływackie w różnej formie, z różnym programem szkoleniowych lub treningowym, o różnej intensywności, dedykowane dla różnych poziomów umiejętności pływackich, a tym samym ma prawo odmowy przypisania danego Uczestnika do wskazanej przez niego grupy, w przypadku gdy wiek, predyspozycje psychofizyczne, jak też poziom umiejętności pływackich takiego Uczestnika, w ocenie Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych, nie kwalifikuje go do określonej grupy (np. ma prawo odmowy zapisania osoby niepełnoletniej o podstawowych umiejętnościach pływackich do grupy zaawansowanych zawodników odbywających intensywne treningi przygotowujące do startów w zawodach triathlonowych itp.) 

 

26. Podczas jednych zajęć pływackich maksymalnie może przypadać 12 Uczestników na jednego trenera.

 

27. Uczestnicy zajęć biorą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo podczas zajęć pływackich oraz w czasie przebywania na terenie obiektów, na których są one prowadzone przez Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych.

 

28. Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów, instrukcji, wytycznych ratowników, czy też personelu danego obiektu, obowiązujących w miejscach prowadzenia zajęć pływackich. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony Uczestnika będące jego nieprzestrzeganiem powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych. Organizator treningów grupowych i Organizator treningów technicznych zastrzega sobie prawo wyproszenia z zajęć pływackich Uczestnika, który pomimo upomnienia ze strony trenerów i instruktorów Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych lub personelu danego obiektu nie przestrzega powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych.

 

29.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2021 roku.

 

 

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) (dalej jako „Uczestnicy / Opiekunowie”) podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym oraz drogą mailową jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia i Akademia Pływania Sebastian Karaś z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki.

2. Uczestnik / Opiekun prawny może się skontaktować z Administratorem drogą e-mailową na następujący adres e-mail: Kontakt@karas-swimmingteam.pl, telefonicznie pod następujący numer telefonu: 536 103 442, bądź listownie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora o przeprowadzenie zajęć pływackich, w tym w celu prowadzenia zapisów, przypisywania do grupy, weryfikacji dokonanych płatności, bieżących kontaktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawiania faktur tytułem wniesionych opłat za zajęcia pływackie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy też w celu przesyłania informacji handlowych o ofertach Administratora podstawie uzasadnionego interesu prawnego polegającego na marketingu bezpośrednim (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile została udzielona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

W przypadku utrwalenia oraz wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć pływackich, jego dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu zamieszczenia relacji, czy też materiałów promocyjnych Administratora na stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto w przypadku dobrowolnego przekazania przez Uczestnika / Opiekuna ewentualnych zaleceń medycznych (w tym badań) trenerowi prowadzącemu zajęcia, bądź informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do wejścia na pływalnię, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Uczestnikowi optymalnego treningu przez personel Organizatora treningów grupowych i Organizatora treningów technicznych, bądź w celu rozpatrzenia wniosku o przełożenie terminu zajęć w razie długotrwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodów zdrowotnych, zaś w przypadku informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Uczestnikom w trakcie zajęć na pływalni – w każdym z tych celów na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. Podanie danych osobowych w Karcie Zgłoszeniowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia współpracy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi. Podanie innych danych osobowych Uczestnika / Opiekuna jest dobrowolne.

5. Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika / Opiekuna przez Administratora na podstawie ich zgody, może ona być cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Takie cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika / Opiekuna, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe Uczestnika / Opiekuna będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi ich dane osobowe zostały udostępnione (okres uczęszczania na zajęcia pływackie), okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych do czasu zgłoszenia przez Uczestnika / Opiekuna sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu cofnięcia przez Uczestnika / Opiekuna dobrowolnej zgody, jeżeli przetwarzanie ich danych odbywa się na podstawie ich zgody.

7. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza następującymi podmiotami: ActiveNow sp. z o.o. (podmiot przetwarzający dane osobowe Uczestników w procesie rejestracji i ich obsługi), czy też podmioty zapewniające obsługę prawną, podatkową, rachunkową, księgową na rzecz Administratora, podmioty zapewniające usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz hostingodawcy. Dane osobowe Uczestnika w postaci informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 mogą być przekazane podmiotowi prowadzącemu pływalnie.

8. Uczestnikowi / Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia ich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.

9. Ponadto Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora (w związku z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego).

10. Dodatkowo Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Administratora przetwarzaniem ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa)