REGULAMIN SEkcji team Karaś

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia
NIP: 5783125475
REGON: 367513488
Numer KRS: 0000674820
Numer konta: 97116022020000000329311439

team karaś

REGULAMIN 2021/22

1. Organizatorem zajęć pływackich jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000674820, NIP: 5783125475, REGON: 367513488, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Zajęcia pływackie organizowane są na pływalni Ośrodka Inflancka (adres: ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa) oraz w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (adres: ul. Księcia Trojdena 2C, 02-109 Warszawa).

3. Zajęcia odbywają się sześć razy w tygodniu, według harmonogramu dla poszczególnych grup. Prowadzone są w jednostkach 60-cio minutowych.

4. Zapisów na zajęcia pływackie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na platformie internetowej Activenow dostępnej pod następującym adresem: https://akademiaplywania-sk.pl/formularz-zapisow-team-karas/ jak również zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści.

5. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach pływackich organizowanych przez Organizatora (zwana dalej „Uczestnikiem”) – poprzez akceptację niniejszego Regulaminu na stronie internetowej dedykowanej do zapisów na zajęcia – oświadcza, że skonsultowała się z lekarzem i jest zdrowa, nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni, odbywania treningów oraz przebywania w wodzie. Uczestnik oświadczaja również, że bierze udział w zajęciach pływackich na własną odpowiedzialność, będąc świadom swojego stanu zdrowia oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

6. W przypadku dobrowolnego przekazania przez Uczestnika z jego własnej woli ewentualnych zaleceń medycznych (w tym badań) prowadzącemu zajęcia pływackie trenerowi, dane te będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej pod niniejszym Regulaminem.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pływackich jest terminowe dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem, który jest dostępny pod następującym adresem:
https://akademiaplywania-sk.pl/trening-sportowy-2/

8. Opłata wnoszona jest z góry, za jeden miesiąc, przelewem na następujący rachunek bankowy Organizatora: 97 1160 2202 0000 0003 2931 1439. Opłatę za kolejny miesiąc należy uiścić najpóźniej do 5. dnia kalendarzowego danego miesiąca, za który dokonywana jest wpłata. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika, który zapisuje się na zajęcia pływackie.

9. W przypadku braku zapłaty w terminie, po jego upływie Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia zalegającego Uczestnika z listy Uczestników, jak również wpisania nowego Uczestnika na tak powstałe wolne miejsce na liście.

10. Uczestnik może odrobić maksymalnie 3 zajęcia w danym okresie rozliczeniowym w ramach wolnych miejsc na zajęciach, zgodnie z ustaleniami z Organizatorem, zwłaszcza w zakresie grupy oraz daty i godziny zajęć. Odwołane zajęcia Uczestnik może odrobić w terminie 30 dni kalendarzowych od nieobecności w terminie ustalonym w porozumieniu z Organizatorem.

11. Prawo do odrobienia zajęć przysługuje tylko tym Uczestnikom, którzy dokonali uprzedniego zgłoszenia nieobecności nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. W przypadku niezgłoszenia nieobecności z zachowaniem zasad określonych Regulaminem, zajęcia pływackie przepadają, bez możliwości ich odrobienia, jak również bez obowiązku Organizatora do zwrotu uiszczonej za nie opłaty.

12. Uczestnik powinien odwołać zajęcia pływackie poprzez platformę internetową Activenow dostępną pod następującym adresem: https://activenow.io.

13. Istnieje możliwość odwołania zajęć na dłuższy czas (minimum trzy zajęcia z rzędu) w sytuacjach szczególnych, np. z powodu planowanego wyjazdu, czy kontuzji. Informację tę należy zgłosić do Organizatora przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w danym miesiącu poprzez e-mail na następujący adres: Kontakt@karas-swimmingteam.pl. W takiej sytuacji opłata za dany okres rozliczeniowy będzie pomniejszona o koszt nieodbytych zajęć pływackich.

14. Niewykorzystane zajęcia pływackie w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.

15. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niewykorzystane zajęcia Uczestnika z powodu jego nieobecności w danym okresie rozliczeniowym.

16. Uczestnik ma możliwość zarezerwowania miejsca na liście Uczestników i tym samym rozpoczęcia treningów w późniejszym terminie ustalonym z Organizatorem. Opłata rezerwacyjna wynosi 100 zł miesięcznie i powinna być uiszczona do 5. dnia kalendarzowego danego miesiąca, przelewem na następujący rachunek bankowy Organizatora: 97116022020000000329311439. Tytuł przelewu powinien zawierać sformułowanie „opłata rezerwacyjna” oraz imię i nazwisko Uczestnika, dla którego dokonywana jest rezerwacja.

17.Informację o rezygnacji z zajęć należy przesłać w formie mailowej na adres: Kontakt@karas-swimmingteam.pl, nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego. W przypadku późniejszej informacji, osoba zobowiązana jest do uregulowania opłaty za zajęcia, które już się odbyły.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu treningu w przypadku, gdy realizacja zajęć w ustalonych lokalizacjach nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora. W sytuacji bezwzględnego odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do zwrotu płatności. Organizator jednocześnie zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania uczestników o zaistniałych zmianach.

19. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią jest pisemna zgoda jego rodzica lub opiekuna prawnego.

20. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach pływackich w grupach, w których zadeklarowali swój udział oraz do których zostali przypisani przez Organizatora w trakcie zapisu na zajęcia pływackie. Zmiana grupy może ewentualnie nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora, co może być uzależnione od wolnych miejsc w innych grupach, poziomu umiejętności pływackich i innych predyspozycji Uczestnika.

21. Organizator zastrzega, że prowadzi zajęcia pływackie w różnej formie, z różnym programem szkoleniowych lub treningowym, o różnej intensywności, dedykowane dla różnych poziomów umiejętności pływackich, a tym samym ma prawo odmowy przypisania danego Uczestnika do wskazanej przez niego grupy, w przypadku gdy wiek, predyspozycje psychofizyczne, jak też poziom umiejętności pływackich takiego Uczestnika, w ocenie Organizatora, nie kwalifikuje go do określonej grupy (np. ma prawo odmowy zapisania osoby niepełnoletniej o podstawowych umiejętnościach pływackich do grupy zaawansowanych zawodników odbywających intensywne treningi przygotowujące do startów w zawodach triathlonowych itp.)

22. Podczas jednych zajęć pływackich maksymalnie może przypadać 11 Uczestników na jednego trenera.

23. Uczestnicy zajęć biorą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo podczas zajęć pływackich oraz w czasie przebywania na terenie obiektów, na których są one prowadzone przez Organizatora.

24. Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów, instrukcji, wytycznych ratowników, czy też personelu danego obiektu, obowiązujących w miejscach prowadzenia zajęć pływackich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony Uczestnika będące jego nieprzestrzeganiem powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z zajęć pływackich Uczestnika, który pomimo upomnienia ze strony trenerów i instruktorów Organizatora lub personelu danego obiektu nie przestrzega powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych.

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2021 roku.

 

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) (dalej jako „Uczestnicy / Opiekunowie”) podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym oraz drogą mailową jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki.

2. Uczestnik / Opiekun prawny może się skontaktować z Administratorem drogą e-mailową na następujący adres e-mail: Kontakt@akademiaplywania-sk.pl, telefonicznie pod następujący numer telefonu: 537 050 020, bądź listownie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora o przeprowadzenie zajęć pływackich, w tym w celu prowadzenia zapisów, przypisywania do grupy, weryfikacji dokonanych płatności, bieżących kontaktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawiania faktur tytułem wniesionych opłat za zajęcia pływackie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy też w celu przesyłania informacji handlowych o ofertach Administratora podstawie uzasadnionego interesu prawnego polegającego na marketingu bezpośrednim (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile została udzielona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
W przypadku utrwalenia oraz wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć pływackich, jego dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu zamieszczenia relacji, czy też materiałów promocyjnych Administratora na stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Ponadto w przypadku dobrowolnego przekazania przez Uczestnika / Opiekuna ewentualnych zaleceń medycznych (w tym badań) trenerowi prowadzącemu zajęcia, bądź informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do wejścia na pływalnię, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Uczestnikowi optymalnego treningu przez personel Organizatora, bądź w celu rozpatrzenia wniosku o przełożenie terminu zajęć w razie długotrwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodów zdrowotnych, zaś w przypadku informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Uczestnikom w trakcie zajęć na pływalni – w każdym z tych celów na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. Podanie danych osobowych w Karcie Zgłoszeniowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia współpracy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi. Podanie innych danych osobowych Uczestnika / Opiekuna jest dobrowolne.

5. Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika / Opiekuna przez Administratora na podstawie ich zgody, może ona być cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Takie cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika / Opiekuna, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe Uczestnika / Opiekuna będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi ich dane osobowe zostały udostępnione (okres uczęszczania na zajęcia pływackie), okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych do czasu zgłoszenia przez Uczestnika / Opiekuna sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu cofnięcia przez Uczestnika / Opiekuna dobrowolnej zgody, jeżeli przetwarzanie ich danych odbywa się na podstawie ich zgody.

7. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza następującymi podmiotami: ActiveNow sp. z o.o. (podmiot przetwarzający dane osobowe Uczestników w procesie rejestracji i ich obsługi), czy też podmioty zapewniające obsługę prawną, podatkową, rachunkową, księgową na rzecz Administratora, podmioty zapewniające usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz hostingodawcy. Dane osobowe Uczestnika w postaci informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 mogą być przekazane podmiotowi prowadzącemu pływalnie.

8. Uczestnikowi / Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia ich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.

9. Ponadto Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora (w związku z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego).

 

10. Dodatkowo Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Administratora przetwarzaniem ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa)