REGULAMIN SEkcji Akademia Pływania SK

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia
NIP: 5783125475
Numer KRS: 0000674820
Numer konta: 58 1160 2202 0000 0003 3148 2128

Akademia Pływania

REGULAMIN 2022/23

I) Postanowienia ogólne i założenia programowe:

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia z siedzibą w Łomiankach,
adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000674820, NIP: 5783125475, REGON: 367513488, zwane dalej
„Organizatorem”.

2. W niniejszym Regulaminie Uczestnik to każda osoba biorąca udział w zajęciach.

3. Koordynatorzy Akademii Pływania Sebastiana Karasia są do dyspozycji Uczestników kursu w
kwestiach organizacyjnych i informacyjnych w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 09:00 do 17:00, pod numerem
telefonu: 537 050 020, a także e-mailowo: kontakt@akademiaplywania-sk.pl .

4. Termin „Okres Rozliczeniowy” w niniejszym Regulaminie należy rozumieć jako przedział czasu, który
obejmuje poszczególny kurs. W przypadku zajęć grupowych sezon został podzielony na trzy okresy
rozliczeniowe: kurs I (wrzesień – grudzień ); kurs II (styczeń – marzec); kurs III (kwiecień – czerwiec)
Natomiast Uczestników zajęć indywidualnych dotyczy Okres Rozliczeniowy liczący dwa miesiące
kalendarzowe.

5. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania.

6. Na zajęciach dążymy do tego, by ich Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowanie do sportu, a w
szczególności zamiłowanie do pływania.

7. Organizator zapewnia, że Instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie do tego
kwalifikacje.

8. Uczestnicy powinni być zdolni do podejmowania aktywności fizycznej, nie mieć żadnych
przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni, odbywania treningów oraz przebywania
w wodzie, co każdy Uczestnik indywidualnie powinien skonsultować z lekarzem przed rozpoczęciem
uczęszczania na zajęcia pływackie.

9. W przypadku dobrowolnego przekazania przez Uczestnika z jego własnej woli, bądź rodziców lub
opiekunów prawnych Uczestnika niepełnoletniego z ich własnej woli, ewentualnych zaleceń
medycznych (w tym badań) prowadzącemu zajęcia pływackie trenerowi i/lub koordynatorowi, dane
te będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej
zawartej pod niniejszym Regulaminem.

10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla Uczestników.

II) Warunki uczestnictwa i odpowiedzialność:

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są uiścić opłatę startową w wysokości 20 zł na sezon.

2. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów, instrukcji,
wytycznych ratowników, czy też personelu danej pływalni, na której odbywają się zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony
Uczestnika będące jego nieprzestrzeganiem powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych.
Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z zajęć pływackich Uczestnika, który pomimo
upomnienia ze strony trenerów i instruktorów Organizatora lub personelu danego obiektu nie
przestrzega powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych.

2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie płyty i niecki basenu zobowiązane są do stosowania
poleceń Instruktora oraz personelu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

3. Wchodzenie do wody podczas nieobecności Instruktora, jak również bez jego zgody, jest
zabronione.

4. Korzystając z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Uczestników,
jak też innych osób przebywających na jej terenie.

5. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, odpowiedzialność za niepełnoletnich
Uczestników kursu ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
W nagłych przypadkach (o których Organizator poinformuje mailowo lub telefoniczne) za
bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiada Organizator, np. gdy pływalnia wprowadzi
ograniczenia i rodzic nie może wejść na teren obiektu, a dla Uczestników zorganizowana zostanie
zbiórka przed obiektem.

6. W trakcie trwania zajęć niepełnoletni Uczestnicy przebywają pod opieką Instruktorów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

8. Organizator zastrzega, że prowadzi zajęcia pływackie w różnej formie, z różnym programem
szkoleniowych lub treningowym, o różnej intensywności, dedykowane dla różnych poziomów
umiejętności pływackich, a tym samym ma prawo odmowy przypisania danego Uczestnika do
wskazanej przez niego grupy, w przypadku gdy wiek, predyspozycje psychofizyczne, jak też poziom
umiejętności pływackich takiego Uczestnika w ocenie Organizatora nie kwalifikuje go do określonej

grupy. Organizator ma też prawo anulować zapis do danej grupy jeśli wyżej wymienione czynniki
uniemożliwiają kontynuowanie zajęć w danej grupie lub utrudniają kontynuację zajęć dla
pozostałych Uczestników zajęć. Usunięcie z grupy następuje niezwłocznie po przekazaniu takiej
informacji Uczestnikowi. Organizator w takim wypadku zobowiązuje się zwrócić nadpłatę za
niewykorzystane zajęcia (zwrot dotyczy zajęć odwołanych przez Organizatora).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora i lokalizacji zajęć na terenie Warszawy w
przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego (awaria
systemu ciepłowniczego, brak wody itp.) Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot
uiszczonej opłaty zajęcia w wysokości stanowiącej równowartość odwołanych zajęć, natomiast
Organizator zobowiązuje się wskazać nowy termin odrobienia zajęć.
W przypadku gdy Organizator nie wyznaczy terminu odrobienia odwołanych przez Niego zajęć
Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty za takie zajęcia.

10. W przypadku niespełnienia wymogów niniejszego Regulaminu Organizator może odmówić przyjęcia
na zajęcia.

11. W przypadku obostrzeń i ograniczeń panujących w kraju Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w Regulaminie zgodnie z panującymi obostrzeniami.
Organizator może zobowiązać Uczestnika do posiadania licencji pływackiej PZP i poniesienia z
tym związanych kosztów. Jeśli zajęcia będą mogły się odbywać a Uczestnik z powodu obostrzeń
zrezygnuję z kursu nie ma możliwości zwrotu wpłaty przez Organizatora.
W przypadku odwołania/zawieszenia zajęć przez Organizatora nadpłata zostaje przeniesiona na
poczet kolejnych zajęć, a w przypadku nie możliwości wykorzystania wpłaty w bieżącym sezonie
Organizator zobowiązuje się zwrócić nadpłatę Uczestnikowi najpóźniej w ciągu czterech tygodni
od zakończenia sezonu.

III) Informacje o płatnościach dla Uczestników zajęć indywidualnych:

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego rezerwację miejsca. Wpłata musi być uiszczona jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem kursu.

2. Opłata za zajęcia jest pobierana z góry za dwa miesiące. Liczba zajęć różni się w zależności od wybranego dnia tygodnia, co zależne jest od przypadających na ten dzień świąt i dni wolnych od pracy. By kontynuować zajęcia w wybranym terminie i przedłużyć współpracę o kolejne dwa miesiące należy opłacić nowy Okres Rozliczeniowy do 25-ego dnia miesiąca w którym kończy się bieżący kurs.

3. Istnieje możliwość odwołania/przełożenia przez Uczestnika terminu maksymalnie dwóch zajęć z danego Okresu Rozliczeniowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia, jeśli Uczestnik nie zgłosił nieobecności lub za zgłoszenie więcej niż trzech nieobecności.

a) Możliwe jest odwołanie/przełożenie zajęć, gdy Uczestnik zgłosił nieobecność najpóźniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

b) Wiadomość o opuszczeniu zajęć należy zaznaczyć na indywidualnym profilu w systemie ActiveNow.

c) Odwołanie zajęć w bieżącym Okresie Rozliczeniowym dotyczy tych Uczestników, którzy chcą brać udział w kolejnym dwumiesięcznym kursie. Uczestnik, który wnosi opłatę za kolejny Okres Rozliczeniowy, płaci w powyższym wypadku kwotę za dwumiesięczny kurs pomniejszoną o wartość odwołanych zajęć.

d) W przypadku osób nieprzedłużających kursu o kolejne dwa miesiące odrobienie odwołanych zajęć następuje w trakcie trwania dwumiesięcznego kursu w ustalonym z Koordynatorem terminie lub niezwłocznie po jego zakończeniu. Po zakończeniu dwumiesięcznego kursu termin odrabiania zajęć przypada na dni tygodnia, które wybrane były w trakcie trwania kursu w kolejnych tygodniach (uwzględniając święta i dni wolne od pracy) lub w dni indywidualnie uzgodnione z Koordynatorem.

e) Terminy odrobienia zajęć można uzgodnić z Koordynatorem telefonicznie, ale data i godzina potwierdzana jest zawsze w wiadomość e-mailowej lub za pomocą systemu ActiveNow.

f) W przypadku zajęć prowadzonych dla dwóch osób, lekcje odwoływane/ przekładane są dla obu Uczestników jednocześnie. Zajęcia nie odbędą się dopiero, gdy dwie osoby zgłoszą nieobecność. W powyższym przypadku odrobienie zajęć odbywa się dla obu Uczestników w tym samym terminie.

4. Istnieje możliwość przełożenia terminu zajęć dla Uczestników kursu, którzy długotrwale nie mogą brać udziału w zajęciach z powodów zdrowotnych, co poświadczyć może lekarz. Takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie przez Koordynatorów.

5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania w/w regulaminu

IV) Informacje o płatnościach dla Uczestników zajęć grupowych:

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego rezerwację miejsca. Wpłata musi być uiszczona jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem kursu. Łączna kwota za poszczególny kurs podana jest na indywidualnym profilu Uczestnika w systemie ActiveNow i uwzględnia ona wyłączenia oraz zniżkę 10% dla rodzin i dla osób uczestniczących w zajęciach więcej niż raz w tygodniu. 

2. Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty za zajęcia otrzymują imienną kartę przed pierwszymi zajęciami w każdym kursie. Karta umożliwia wejście przy recepcji bez dodatkowych opłat. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych gadżetów, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie: www.akademiaplywania-sk.pl. 

3. Wpłaty za naukę pływania przyjmowane są z góry za cały Okres Rozliczeniowy. 

4. Uczestnicy zajęć zapisani do grup w bieżącym kursie mają możliwość kontynuacji i tym samym pierwszeństwo przy zapisach na zajęcia w następnym kursie. Warunkiem jest opłacenie kolejnego okresu rozliczeniowego do 20 dnia miesiąca w którym kończy się bieżący okres rozliczeniowy (tzn. II okres rozliczeniowy należy opłacić do 20-ego grudnia, III okres rozliczeniowy do 20-ego marca). W przypadku braku wpłaty miejsce jest dostępne dla wszystkich chętnych Uczestników. 

5. Uczestnik zobowiązuję się poinformować mailowo Organizatora o ewentualnej rezygnacji z kontynuacji współpracy i rezygnacji z kolejnego kursu najpóźniej do dwudziestego dnia miesiąca w którym kończy się dany okres rozliczeniowy. 

6. Osoby przystępujące do zajęć w trakcie trwania kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły, a opłata wynosi równowartość zajęć, które pozostały do końca trwania bieżącego Okresu Rozliczeniowego. 

7. W sytuacji niepokrycia kosztów zajęć, Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia. 

8. Istnieje możliwość przełożenia przez Uczestnika terminu maksymalnie trzech zajęć z danego Okresu Rozliczeniowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 
a) Możliwe jest przełożenie zajęć, gdy Uczestnik zgłosi nieobecność najpóźniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
b) Nieobecności należy zgłaszać za pomocą systemu ActiveNow.
c) Termin odrobienia zajęć Uczestnicy wybierają samodzielnie z pośród dostępnych terminów, które wyświetlane są w systemie ActiveNow. Przełożone zajęcia odbywają się w innych grupach, o zbliżonym poziomie pływackim Uczestników, w terminach zgodnych z harmonogramem. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, a o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
d) W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi nieobecności 24h przed rozpoczęciem się zajęć, to takie zajęcia uznaję się za wykorzystane. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z powodu nieobecności.
e) Termin przełożonych zajęć nie może być ponownie zmieniony, jeśli Uczestnik raz już go zaakceptował. W innym razie zajęcia należy odwołać tak jak powyżej i ponownie wybrać termin z puli trzech możliwych do wykorzystania.
f) Odwołane zajęcia można odrobić w bieżącym Okresie Rozliczeniowym. 

9. Istnieje możliwość przełożenia terminu zajęć dla Uczestników kursu, którzy długotrwale nie mogą brać udziału w zajęciach z powodów zdrowotnych, co poświadczyć może lekarz. Takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie przez Koordynatorów. 

10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rezerwacja miejsca w danej grupie następuję po dokonaniu opłaty. 

11. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania w/w regulaminu.

V) Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie płatności należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora podany poniżej:
Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia
58 1160 2202 0000 0003 3148 2128

2. Prosimy o dokonywanie wpłat za pomocą linku płatności elektronicznych.
Link do dokonania płatności przesyłamy niezwłocznie po uwzględnieniu w ActiveNow zapisów lub w
przypadku dodania do systemu kolejnego okresu rozliczeniowego.

3. W przypadku dokonywania przelewu bez użycia linku o którym mowa w powyższym punkcie
prosimy wykonując przelew uwzględnić w tytule przelewu:
a) imię i nazwisko Uczestnika, za którego wnoszona jest opłata
b) terminu opłacanego okresu rozliczeniowego, np.: Kamil Nowak/05.09-23.12.22.

4. Istnieje możliwość rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach. Rezygnacja z kursu powinna być
zgłoszona najpóźniej 24 godziny po zakończeniu się pierwszych zajęć, w wiadomości e-mailowej na
adres: kontakt@akademiaplywania-sk.pl. Organizator zwraca Uczestnikowi równowartość kwoty za
niewykorzystane zajęcia najpóźniej w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia rezygnacji.

5. W przypadku zmian w regulaminie np. numeru konta; numeru telefonu do kontaktu z
Koordynatorami – Organizator zobowiązuje się o tym niezwłocznie powiadomić Uczestnika/Prawnych Opiekunów Uczestnika za pośrednictwem maila.


Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) (dalej jako „Uczestnicy / Opiekunowie”) podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym oraz drogą mailową jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Irysa 23, 05-092 Łomianki.

2. Uczestnik / Opiekun prawny może się skontaktować z Administratorem drogą e-mailową na następujący adres e-mail: Kontakt@akademiaplywania-sk.pl, telefonicznie pod następujący numer telefonu: 537 050 020, bądź listownie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora o przeprowadzenie zajęć pływackich, w tym w celu prowadzenia zapisów, przypisywania do grupy, weryfikacji dokonanych płatności, bieżących kontaktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawiania faktur tytułem wniesionych opłat za zajęcia pływackie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy też w celu przesyłania informacji handlowych o ofertach Administratora podstawie uzasadnionego interesu prawnego polegającego na marketingu bezpośrednim (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile została udzielona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku utrwalenia oraz wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć pływackich, jego dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu zamieszczenia relacji, czy też materiałów promocyjnych Administratora na stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto w przypadku dobrowolnego przekazania przez Uczestnika / Opiekuna ewentualnych zaleceń medycznych (w tym badań) prowadzącemu zajęcia pływackie trenerowi, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Uczestnikowi optymalnego treningu przez personel Organizatora, bądź w celu rozpatrzenia wniosku o przełożenie terminu zajęć w razie długotrwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodów zdrowotnych – w każdym z tych celów na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. Podanie danych osobowych w Karcie Zgłoszeniowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia współpracy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi. Podanie innych danych osobowych Uczestnika / Opiekuna jest dobrowolne.

5. Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika / Opiekuna przez Administratora na podstawie ich zgody, może ona być cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Takie cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika / Opiekuna, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe Uczestnika / Opiekuna będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi ich dane osobowe zostały udostępnione (okres uczęszczania na zajęcia pływackie), okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych do czasu zgłoszenia przez Uczestnika / Opiekuna sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu cofnięcia przez Uczestnika / Opiekuna dobrowolnej zgody, jeżeli przetwarzanie ich danych odbywa się na podstawie ich zgody.

7. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza następującymi podmiotami: ActiveNow sp. z o.o. (podmiot przetwarzający dane osobowe Uczestników w procesie rejestracji i ich obsługi), czy też podmioty zapewniające obsługę prawną, podatkową, rachunkową, księgową na rzecz Administratora, podmioty zapewniające usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz hostingodawcy.

8. Uczestnikowi / Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia ich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.

9. Ponadto Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora (w związku z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego).

10. Dodatkowo Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Administratora przetwarzaniem ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa)